شناخت علی سال و ماه ندارد، تاریخ از آن علی است
50 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : گلستان قران ) اردیبهشت 1379 - شماره 8 )(2 صفحه - از 40 تا 41)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی