دانشنامه امام علی (ع)، حقوق
69 بازدید
ناشر: دانش و اندیشه معاصر
نقش: نویسنده
شابک: 964-7329-84-9
سال نشر: 1381
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در جلد پنجم دانشنامه امام علی (ع) نه گفتار فراهم امده است که عبارت اند از :امام علی (ع) و فقه حقوق بشر حقوق زن جایگاه بیعت در حکومت حقوق متقابل مردم و حکومت جرم شناسی پیشگیری از جرم حقوق مجرمان و ایین دادرسی . در نخستین مقاله نقش امام علی در تذکر اشتباهات فقهی اصحاب و خلفا نشان داده شده است :بر اساس مرجعیت انکار ناپذیر ان حضرت در فهم حقایق دینی خلفا اصحاب و حتی کسانی چون معاویه مشکلات قضایی خویش را به حضرت ارجاع می دادند .و در گفتار ایین دادرسی نیز ترغیب به کتمان و انکار در جرایم حدی تجدید نظر خواهی و توجه به وضعیت مجرم در هنگامه اقامه حدود بررسی شده است .