فلسفه مضاف
53 بازدید
محل نشر: قبسات » بهار و تابستان 1385 - شماره 39 و 40 » (26 صفحه - از 5 تا 30)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
علی‌اکبر رشاد* چکیده مؤلف «فلسفة مضاف»، سعی کرده ‌است در این مقاله، مباحث اساسی فلسفه‌های مضاف را –هرچند بسیار فشرده- مطرح کند، از جمله: ارائة تعریف خاصی برای فلسفة مضاف، تأکید بر امکان و ضرورت فلسفه‌های مضاف اسلامی، پیشنهاد معیار‌هایی برای تقسیم و طبقه‌ بندی فلسفه‌های مضاف و ... محقق محترم فلسفة مضاف را، «دانش ‌پژوهش فرانگر–عقلانی احکام کلی مضاف‌الیه خویش» می‌د‌اند. مؤلف سه‌گونه تقسیم برای فلسفه‌های مضاف ارائه کرده؛ یکی از تقسیمات پیشنهادی وی تقسیم فلسفه‌های مضاف به: بسیط، مرکب و مضاعف است. در تقسیم دیگر، مؤلف، فلسفه‌های مضاف را به فلسفه‌های علوم و فلسفه‌های امور طبقه‌بندی کرده است واژگان کلیدی: فلسفه، فلسفة مضاف، معرفت درجة دو، مطالعة فرانگر-عقلانی، اقسام فلسفة مضاف، حکمت اسلامی، علوم عقلی. _______________________________ * دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی تاریخ دریافت 3/9/84 تأیید: 29/3/85