دیباچه ای بر منطق فهم دین
56 بازدید
محل نشر: قبسات » بهار 1382 - شماره 27 » (36 صفحه - از 3 تا 38)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
علی اکبر رشاد(*) چکیده آیا فهم دین، ممکن است؟ اگر آری، آیا روشمند است؟ و اگر آری، منطق فهم دین چیست؟ برجسته‏ترین سؤال‏های روزگار ما در باب دین‏پژوهی و معرفت دینی است، امّا دانش‏های دین‏پژوهی موجود برای پاسخ‏گویی در خور به این دست پرسش‏ها از کمال و کفایت لازم برخوردار نیستند. مؤلف معتقد است: تقسیم ثلاثی دین (عقاید، احکام و اخلاق) تقسیم شاملی نیست. همچنین او مدعی است مدارک دریافت و درک دین بیش از منابعی است که تا کنون در جهان اسلام رایج شده است ضمن این که برخی از مدارک رایج، فاقد حجّیّت و کارایی برای منبعّیت معرفت دینی است. از این رو باید دانش کارآمدتری برای فهم جامع و روزآمد دین سامان یابد. سپس مؤلف برای منطق فهم دین سازمان علمی جدیدی با محوریت «پدیده فهم دین» ـ به عنوان کانون مباحث منطق فهم دین ـ و لحاظ رابطه و مسائل عناصر پنجگانه (مبدأ دین، مدارک دین، مَدرَک ساحات و غایات دین، مدرِک و مفسر دین، منطق ادراک دین با این پدیده ارائه می‏کند، وی در این مقاله پیشنهادهایی را در زمینه دستگاه معرفتی درک کارآمد و روزآمد دین که با پذیرش نقادانه بخش‏های عمده‏ای از دست‏آورد علوم دین‏پژوهی سنتی و جدید، صورت می‏بندد، مطرح کرده است، نویسنده در زمنیه مبانی، مدارک، روش‏ها، قواعد و ضوابط فهم دین و نیز نحوه تقسیم گزاره و آموزه‏های دینی و سازوکار آسیب‏شناسی و سنجش معرفت دینی نظرات تازه‏ای را پیش نهاده است.(**) واژگان کلیدی: دین، منطق فهم دین، فهم دین، دین‏پژوهی، معرفت دینی، آموزه‏های دینی. _______________________________ 1 دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. تاریخ دریافت: 14/10/1381تاریخ تأیید: 05/12/1381 2 قبسات نظر خوانندگان فرهیخته خویش را به مطالعه مقاله جلب کرده از زبان خود و مؤلف، تأکید می‏کند از هر گونه نقد و نظر در خصوص این طرح استقبال می‏نماید.