نهادهای راهنمای فهم قرآن
62 بازدید
محل نشر: قبسات » پاییز 1382 - شماره 29 » (20 صفحه - از 45 تا 64)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقال بر آن است تا نهادهای راهنمای فهم قرآن را مورد بررسی و مداقّه قرار دهد. مؤلف معتقد است که این مسأله از مهم‏ترین مسائل فلسفه تفسیر می‏باشد. مراد از نهادهای فهم قرآن، اصول پیش انگاشته‏ای است که مؤلفه‏های هویّت قرآن را می‏سازد و بدون درک آن‏ها و عدم لحاظ لوازم مترتب بر هر فهم صائب، جامع و کامل وحی‏نامه الاهی میسّر نمی‏گردد. می‏توان از نهادهای فهم قرآن به مبانی تفسیر نیز تعبیر کرد. مؤلف نهادهای فهم قرآن را در ده عنوان بر می‏شمارد. واژگان کلیدی: تفسیر، فهم قرآن، مؤلفه‏های هویت قرآن، مبانی کلامی تفسیر، فلسفه تفسیر نهادهای راهنمای قرآن. درآمد قرآن، تنها وحی‏نامه دست ناخورده در دسترس بشریت و حجت و مرجع اول درک و دریافت حاق دین و دین حق در نزد ما مسلمانان است و این بسی شگفت‏آور است که به‏رغم سپری شدن افزون بر چهارده قرن از روزگار نزول این عطیه آسمانی، هنوز ما فاقد منطق مدونی برای فهم آن هستیم! هرچند طی قرون، تألیفات شگرف و ژرف بسیاری در علوم و تاریخ قرآن و تفسیر آن فراهم گشته است و متکلمان، مفسران و اصولیان، به بحث‏های دقیق و عمیق فراوانی درباره قرآن دست یازیده‏اند و ظرائف و طرائف بی‏شماری را از آیات آن فراچنگ آورده‏اند اما این همه، ما را از دانشی مدون در باب متن پژوهی و معناشناسی قرآن مستغنی نساخته است. و این در حالی است که به‏جهت _______________________________ * استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. تاریخ دریافت: 5/6/82تاریخ تأیید: 31/6/82