سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
شورای عالی انقلاب فرهنگی 
عضو شورا 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز گفت ‌و گوی ادیان 
عضو هیأت علمی  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
انجمن دوستی ایران و یونان  
ریاست 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  
مؤسس و رئیس  
 
 
علمی اجرائی